Juni 2014

BudskapsPortalen

 

 

Budskap genom Agneta

 

 

Följ den väg som är planlagd! Tanken för Dig fram genom rymden, och Alltet tar fram ljusets närvaro. På den stig Du vandrar, lyser den Evige tankens sfär och genom Din tillblivelse återkommer ljuset i närvaro av kraften inom Dig.

 

Välj tankar som leder fram kärlekens mönster! Närvaron genom denna kraft silar ljuset i denna port som nu är öppen. Medveten tanke tar fram återhållen sanning, och i detta skede lyser kraften genom Dig!

 

Unna Dig kärlekens bebådade kraft. Du utför Alltets medvetna tanke i denna stund, och förmedlar den vishet som nu återspeglas genom ljuset inom Dig.

 

Välj tankens medvetna och innerliga väsen inom Dig. Du framför den återfunna vägens mönster som för Evigt talar genom Dig!

 

Säll är den kraft som närvarar för att genomföra Välsignad skapelse.

 

Den kreativa kraft inom Dig som medverkar, tar nu fram den vackra genomtänkta sfär som låter Din kraft hela.

 

Som en spindel i nätet tar Du fram skapelsens mitt. Du låter medvetenheten skapa det mönster som framför vetenskapens tröja. Du är och förblir sagans väsen, men inom Dig tvivlar den lilla tanken och för Dig åt ett annat håll. Skapelsen tar fram sanningen och tilliten och sevärd är den signade dag Du träder in i sanningens tillit.

 

Från att ha varit inom tvivel till att veta är tiden inom Er fullbordad. Du ser skapelsen som bjuder av tillit, och kraften når Dig för Din egen viljas skull.

 

Medveten är nu tanken som för fram kraften som Ni nu bibehåller! Genom Er skapar Vi nya världar! I sinom tid är nu punkten som avslutar och påbörjar den förlösande kraften. Utan Er står den still! Genom Er förs sanna tankar fram för att Ni lätt ska åstadkomma den förändring Vi alla väntar på. Innerligheten inom Din själ jublar över detta tillstånd som i kraft utlöser den medvetna punkten!

 

Som en virvelvind speglas framtidens själ. Den storhet som framkommer är i nuvarande läge låst, men återskapas då Ni är beredda!

Kraften skälver inom Er, och över tidslinjer åser Vi den vunna färdriktning detta tar sig. Låt sanningen flöda då den öppnas!

 

Genom Er tilltro växer livet i den riktning som framtiden åser. Löst sittande är det skal som ska ömsas! Inom Er är den påtaliga kraften av den art att alla själar kan framträda då tiden är mogen. Sanningen utövar kraften som genomför vad som är skrivet.

 

Så är den plats Du är inom beredd att tala, och Din kraft åser betydelsen av detta!

 

Genom Dig talar den okyssta nakenhet som visar vägen för alla dem som törstar! Inom Er lyser det fält som bereder vägen åt denna krafts ursprung. Som i en saga vandrar Ni nu över Sanningens, Kärlekens och Ljusets väg rakt in i himlens förenande tanke som sprider sig likt ringarna på vattnet! Talande gåvor belyses Ni av för att nu äntligen framföra Era skapelsers gåvor!

 

 

Tillitens medvetna kraft genom Moder Maria

 

TACK!

Utöver den kraft Ni redan har, ser Vi nu det samband som Vi i tider haft! Detta utlöser Välsignelse i alla riktningar! Sålunda äger Vi krafter som Ni nu är betrodda att ta över!

 

Det lyser av Godhet i denna kraft. Den innehåller spelets regler för att kunna sammanföra kallelsen Ni bär på.

 

Medvetna tankar flyter fram inom Er, och Ni är nu i det tillstånd som låter skeendet hända!

 

Genom denna tanke förvälls den okränkta sorgen som ett täcke för att leda Er in i visshetens borg. Du förfogar över medvetna lagars skapelse som inträder i den blixt Ni medverkar till.

 

Tanken räcker till även om Ni betvivlar Er medvetenhet då "tid och plats" tar sin Egen bana. Det innehåll som speglas tar fram sanningens mönster, och stumma står Ni då orden flödar!

 

Skönheten ger Er den plats som står beredd att återkalla det mönster som Skapelsen i tidevarv givit åt Er alla. Den kraft detta innebär involverar den skönhet som i tidevarv framöver släpps loss. I denna gärning är Ni alla ljusets bärare för skapelsens riktning. Tag fram den gåvas kraft som helar befolkningen inom de tidevarv som nu ska komma fram! Även då Du tvekar syns Vi där och Din medvetenhet står inom denna sfär. Som en stjärna belyser Vi Din kraft för att medtaga de ljuspunkter som himlen skapat åt Er. Ni återskapar den medvetna sanningens och själens yttersta bevis då Ni genomför kallelsens medvetna kraft som inom Er vandrat i Eoner av tid! Ni öppnar upp för att återskapa all den tillit som Ni sedan Urminnes tider äger. Genom Er följs skapelsens krafter upp för att fullborda mönstret Vi väntat på! Se skönhetens gåva i detta! Kärlekens största öppning är genomförd, och Ni är alla medverkande! Talande överförs kärlekens och ljusets gåva genom Er. Den Själsliga, Andliga kraften lyser genom Era medvetna, sedan tidens begynnelses dagar. Ur Er närvaro tar Vi emot det samspel Ni äntligen är mogna för!

 

 

Andlighetens Sfär

 

TACK!!

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved