Mars 2014

BudskapsPortalen

Budskap genom Yvonne

 

 

Det kittlades på näsan och jag förstod att ord ville komma fram. Jag kände verkligen att nu var det på allvar. Jag fick budskapet att det hänger på mig om jag ska orka behålla den Goda Tanken, vad som än händer. Jag behöver plantera den inom mig med ett sådant kraftigt rotsystem att ingenting kan rubba den, …

 

När längtan går över i frustration är det läge att se sig själv inifrån, acceptera det man ser och andas tillit. För allt i era liv är till för och ämnade för att få er att se era krafter. Ju hårdare motstånd ni möter, desto större chans är det att ni hämtar fram era styrkor, som ni burit på och gömt så länge. Ni har till ochd blundat för dem själva. Om ni visste vad ni ägde och bestod av, om ni visste vilka energier ni förmedlar och om ni visste era positioner, skulle ni häpna. Men nu kan ni börja förstå och ta till er dessa krafter, för motståndet har fått er att vakna!

 

Det Goda har legat och grott länge nog inom var och en av er, inom varje människa. Solar Plexus är konstant i kontakt med era högre Jag och tar emot information, som lagras i dess energiplasma. När en människa börjar ana och inse sin inre förmåga, sin inre styrka, frigörs dessa informationsportioner och väcks till liv i denna människas medvetande. Porton efter portion delas ut tills hon är i det Nu som tillgodoser hennes inre potential. Där är ni nu!

 

Ni som andas in dessa flödande ords essens har i uppdrag att förverkliga det Goda Ordet, den Goda Tanken och den Goda Handlingen på er Jord – Nu! Det ligger i ert program att genomföra detta uppdrag och ni har hjälp av alla de stjärnkonsellationer, råd, hierarkier och förbund som ni sedan urminnes tider samarbetar med. Nattetid sker all den logistik, planering och aktivering som krävs och dagtid möts ni av det motstånd som får er att aktivera er egen inre styrka. Kan ni nu förstå varför ni har haft just det liv ni har?

 

Det Goda ur människan kommer fram genom det onda. Inget ont utan något gott med sig! Så är hela er vistelse på Jorden upplags och så är den plan manifesterad som vi alla varit med om att genomföra. Vi har alla uppdrag inom oss att förverkliga och ni lever just nu era uppdrags slutfas på Moder Jord. Det Goda är att förankra i alla system, i alla länder och i alla situationer. Ni bär nyckeln till detta genomförande, denna föränderliga tankeform och denna förenande prestation. Allt börjar med dig!

 

Tanken skrämmer dig inte längre, som den hade gjort för ett decennium sedan. Du har vuxit genom alla dina livserfarenheter, vem du än är och vart du än befinner dig i nuläget. Du har färdats genom liv efter liv, samlat på dig kunskap och visdom och kan nu, av egen erfarenhet, hämta fram all den inre kraft och styrka som lidandet gett dig. Två motpoler har mötts inom dig, förenats och ger nu upphov till en ny version av ditt Jag. Du har upplevt allt mellan den svåraste smärtan till den största glädjen och denna insikt får dig att lysa upp vårt Universum. Ditt ljus är allas ljus och därför är du lika viktig som den svagaste länk. Ni ser; alla era ordspråk, alla era sagor och alla era myter kommer från ert ursprung som hela tiden gått bredvid er, stöttat er, gett er tröst och mod för att orka denna sista sträcka, för att orka just detta liv!

 

När du möter din inre styrka, din inre kraft, slås du av evigheten, oändligheten och tilliten. Dessa egenskaper fullständigt fyller dig och får dig att släppa den sista rädslan, det sista tvivlet och den sista osäkerheten. För nu är nu och nu är sedan länge planlagt att vara nu – nu när det Goda tar över, vad som än sker i världen.

 

Allt börjar med dig själv och just inom dig tar det Goda vid, lyfter sig ur dina ögon, dina tankar, din vibration och ditt ljus, för att sedan spridas ut i världen och där möta upp alla andras ljus. Detta nätverk skyddar, lyfter och förstärker allt det Goda så att ingen undkommer dess ljuvliga tillstånd. Här kan människan släppa alla krav och måsten, slappna av i ett helt nytt leverne och känna livsglädjen åter flyta genom livet. Det är denna livskraft som nu vaknar och som du bidrar till.

 

Längta inte, vänta inte, somna inte, utan bara vet att Du är kraften som förändrar! Du är ljuset för det Goda, du är din egen förändring och du är den nya världen. Allt genomförs i samma andetag som du intar denna inställning. Att inte låta överhuvudtaget någonting få dig att ge upp den Goda Tanken är ditt första steg till det Goda livet för människan på Moder Jord. Tänk när alla tänker så, … för så tänker vi om Människan!

 

Ljus ur Ljuset

 

 

Tack!

 

Budskap genom Agneta

 

 

Genom alla tider lyser den tråd som samfälligt tar emot tankens kraft. Genom Er medvetenhet leds nu ytterligare trådar genom tiden. För att förstå, kan Vi ge ytterligare teckens portar där Ni genomfars av den Helige Ande. Tanken leds ytterligare, och i den tankevälvande Era som nu kommer, ser Vi den väg Ni alla vandrar!

 

Som den kraft Ni alla går igenom tar Vi fram de facklor som tider burit på.Ni ärver varandra, men uppgifter som är Din egen börda måste Du själv bära. Din utveckling leder framåt den väg som Du själv skapat! För att förstå, tar Vi nu fram de mål som detta livet innebär. Genom alla Era sorger leds Ni nu fram. De ytterligheter som bebådar Er ger starkare kraft in i nästa liv. Du erfar snart allt det som tidevarv lärt Dig!

 

Medveten i tanke kommer nu den tid då förlossning sker. Du behöver ej nå de mål Din egen kraft önskar, verkan i de tankar som leds genom Dig överförs på plats. Din behörighet är stor och Du genomgår den ytterlighet Din kraft orkar med. Tanken växer och tydligheten förstärks! Som en vind över vatten förvandlas den villfarelse Du haft. Tanken ser möjligheten i allt detta för att genomgå de scenarier som behövs. Tillåt Dig den plats Du behöver. Viljan är stor, och Du med den. Tanken leder Dig ännu längre, Du är på plats och genomfars nu av den säkerhet Du behöver. Som tankens makt får Du den behörighet, tillit som Vi alla leder Genom Dig. Kraften har Du, den speglar Din storhet framledes! Närvaron ser sin plats för att gynna medvetenheten.

 

Som en pil i Ditt hjärta, får Du nu fram ytterligare medel som står Dig till buds. Medvetna tankar leder Dig och genom Din kraft kan Vi nu nå fram!

 

Somliga dagar faller Ni ner, men inom Er tar Era själars djup fram den kraft som kan genomföra Alltets vägledning. Tag vara på de tankar inom Era väsen som medveten kraft ger Er. Ni är i den tillvaro som genom Er utveckling följer förloppets medvetenhet.

Somliga ärver genomförda själars tankekrets för att äntligen förmå Sin Själ att handla. Genomförda av sanningens vapenbröders kraft, ser Vi nu Era storheter växa! De förmågor Ni för med Er är av den sannings vikt, att livet går vidare i den krets jordens befolkning kan återgå till. Själen blomstrar genom Er, och den tillförsel av trygghet Ni nu för med Er utvecklar deras inre krafter. Pågående är den tid i förlossningens sköte. Den kraft som genom Er alla är pågående, växlar in på det spår Ni nu medvetet kommer fram till. Som vindar över blommande fält går dagen vidare!

 

 

Tillitens varseblivning

 

 

TACK!

 

Kära Maria!

 

Jag är otroligt tacksam för all den nya kunskap jag får till mig, nya insikter och tankar!

 

Men, utan förvarning kommer ofta blixtsnabbt en sorg som jag inte förstår eller kan ge uttryck för.

 

Är det en gammal sorg, eller har det något samband med allt det nya?

 

Älskade Agneta!

 

Den sorg du känner är vilseledande. Du är inom den sfär som tar fram allt för att du ska mogna fram. Det innebär krafter som sätts i spel för att Du ska kunna växa. Din tillblivelse i detta Nu är av stor vikt för Din framtida gärning! Tanken leder fram olika scenarier i Dig och Du införlivas i detta för att kunna genomföra den gärning som kommer till Dig.

 

Inom Dig strålar den sol som ger Dig kraft att genomföra detta. Tanken speglar din väg och Du leds fram i dessa berg och dalbanor. Växandet tar kraft, men nu är du medveten om detta och låt Din tillit tala!

 

 

Maria

 

 

TACK!

Genom Din tillblivelse leder Vi nu alla genom denna port. Kanten du skådar genomför Alltets väg som skärskådats tusenfallt. Över Er alla sker nu den tillblivelse som förkroppsligar din helighet. Inom täckelsen bevaras Alltets inre kraft för att ge den information som härleds Eder. Krafter större än Du anar skymtar Din väg, men genom Alltets medvetna tanke får Du nu även medveten skrift.

 

Över Er alla tänds det ljus som innebär krafter som tydligt medför välsignelsens gåva genom Er!

 

Påfallande är den väg som erfar tankens växande inom Er. Just nu levereras gåvan som lanserar din härkomsts storhet över gränsers tidevarv! Själslig gåva tar emot den kraft för att än en gång leverera tidlöshetens bestående makt inom Er. Din synpunkt kastar fram det dolda väsens uppgift för att Ni åter en gång ska medverka i det fördolda.

 

Kampen glesnar, tillvaron spelar upp den storhet som detta innebär, inom Er. För att din storhet ska framträda, låter Vi täckelsen falla inom den ram som kallelsen erbjudit. Närvarande är den kraft som genomför vad Evigheten begär av Er. Tidlösheten speglar Er, men den dolda tanken leds nu fram inom Er! Bevandrade är Ni nu alla inom denna sfär som storheten innebär för Era medmänniskor. Tag av Er den stolta kåpa som ger Er kraft att utföra tingens märkvärdiga former för att erbjuda vad själar verkligen behöver.

 

Ni är i detta nu kantstötta, men inom Er låter tillstånd som bedövat Er ta fram Evighetens bok för att tillrättalägga allt det Ni kantrat inom!

 

Välj nu den väg som leder Er framtida, förmedlade närvaro ta plats. Din själsliga gåva utropar sinnets röst för att genomföra vad Vi bekräftar. Medveten är den närvaro som leder Er, den äger inga tvivel längre.

 

Genom Er tar Vi ånyo fram lusten att skapa. Samtiden består åter av Alltets Skapade krafter och Ni medverkar genom dessa! Innerlighetens väg tar fram vad Ni behöver, leende ser Vi Er vandra. Skapelsen är den kraft som medvetet leder Er och Ni åkallas av den skara som väntar. Över Er har den tilltro som innehar tingens makt medvetet kallats tillbaka för att ge plats åt den nya verklighet som innebär Alltets väg.

 

Ledsamt tar timglaset den plats som för alltid försvinner. Tidens gåva är tidlöshetens kraft inom Er. Påkallade ser Ni nu vart mörkret befinner sig och Ni genomför Nu innerligheten som skapar ljusets härskande kraft!

 

Medveten är den källa som närmar sig och ytterligare platser förbereds för Er alla. Tillstånd som medveten tillit fört fram speglar nu ytterligheterna inom Er!

 

Krafter Ni erkänner bereder nu kontakter Ni aldrig varit i närheten av.

 

Inom Er känsla förbereds det som sanningen visar er. Sanningen som i kraft visar Er den rättfärdiga väg Ni måste vandra även i mörker. Ni leds varsamt genom detta, men tro på Er inre krafts styrka, Ni är framme!

 

Dold för världen är ännu kraften som bär Er, men vänj Er vid närvaron av Alltets kraft, skuggan av Er inre tillit inom Er! Den yttersta tidens gräns är här och tanken inom Er jublar! All kraft är inom Era väsen, tårar och tankar. Ni leds genom djungler och påverkas av allt detta. Men den kraft Ni alla har erhållit räcker till, Ni behöver aldrig tvivla längre! Sanningens väg leder Er fram och Ni ska bara följa den!

 

 

Simon

 

TACK!

Ur Er allas tillstånd vandrar Vi fram. Vi leds av den skapelser som närmar sig jordens kraft. Påskyndade ser Vi det tillstånd som råder. Hoppet ser Vi inom Er, och tillbakavisade mörka krafter kan ej nå Er! Ni är i den Skapelse som inom Er växer i rasande fart! Ert själsliv vacklar av allt detta, men kraften, Sanningens plats, motsvarar allt som Ni lärt Er! Genom Er sprids nu det ljus som Ni alla har! Ljusets närvaro tar den plats som förbereder jorden, människorna och allt levande för att vandra i sanningens fält! Ni har alla fått den kraft och Ni behöver se Er egen Storhet i detta mönster. Närvaron speglar Era tillstånd och inom Er lyser den kraft som ger Evighet åt Era inre ljus!

 

 

Evighetens mönster

 

 

TACK!

Inom Er välkomnas den vår som äntligen är här! Genom Din förmåga välkomnar Vi även delar av den medvetna hären Ni har framför Er! Själen lyser genom dessa gåvor, och överallt tar sinnen fram tänkvärda processer. Den förekomna själens budord tar emot tankens väsen. För att föreviga de blomster på Moder Jord som inkvarterats i henne, låter Vi marken nu spira i all sin blom!

 

Pågående är den fas Ni alla går igenom för att ledsagas in i den verklighet som förmedlar den kunskap Ni alla bär på. Medvetna själar ser sin tanke ta fram den närvaro Ni nu är besjälade av.

 

Innerligheten veknar framför denna verklighet som tolkas genom Era hjärtan! Själslig närvaro tar fram åtskilliga vägar ur det fördolda för att genomföra ytterligare banor inom Er. Tydlig är den samvaro Ni nu närmas av! Den tydlighet Ni förbarmas av, skänker den påtagliga glädje inom Er för att kunskapen ska vandra vidare.

 

Överallt spirar denna Vår det tecken som Ni åtnjuter. Välkomna är alla de som så tydligt tar fram vad Ni behöver i Er gärning.

 

Förmedla även den kunskap Ni alla varit delaktiga i. Under Er spirar Moder Jord sin skönhet för att få Er att glänsa i Er prakt! De dolda tecken som förklarar sin närvaro inom Era själar, leder Er fram under tecknens tidevarv. Somliga av Er står framför den punkt som klarnat inför Gud. Somliga tar hem budskap som förvaltar själars genomgång inom Er. Tåligt delar Vi ut kantons teckenförklaring inom Er, men tidevarv har nu återgått i den förklaring Ni tankat!

 

Se Er närvaro i allt detta, tydliga tecken uppfattas av Er närvaro inom Er. Förbund leds fram inom Er för att Ni tydligt ska anamma den storhet Ni bär på! Genom Er talar Vi nu det språk Ni förstår. Själar kompenserar krafter i tydlig närvaro som speglar det inre. Den hjälp Ni nu behöver, tolkar Era Viljors krafter i utbyte mot Sevärda profiler. Genomför tankens kraft för att Ni ska åtnjuta den del som vederfarit krafter som kostat Er sinnliga ro. Du bebådas dessa medvetna tankars tillit och den närvaro dessa skänker. Krafter ger sig tillkänna när Du minst anar! Välj den barmhärtighet som Själen tolkar, Din närvaro utgör den delade storhet Ni åter förmedlas!

 

 

Tankens Storhet

 

TACK!

Du vederfares de tankar som möjliggör Alltets gåvor! Själen dansar och genom Din närvaro ser Vi den plats Vi åkallat! För att närma sig tanken, leder Vi Dig än en gång åt det håll kraften har sin boning.

 

Du åtnjuts tankar som medvetet leder Dig. Inom Dig speglar stjärnorna kraftens boning, och den görs till den plats evigheten har sitt fäste. Närmre Ert inre, inom Din själ, tar Vi nu fram de gåvor som i förtid leder Er. Som en glittrande varelse tar Du emot tanken som leder Dig. Ånyo tar Vi fram Din inre skugga för att Din tankes former ska leda Dig genom de åskådliga själarnas behov.

 

Som en villfarelse lyser den rädsla fram emellanåt. Spegla Din själs storhet, vanans makt är stor! Som tonens kraft, kan Vi nu separera Era besvikna tankar inför det stora som väntar! Tro på Dina inre krafter! Du leds framåt varje dag!

 

Inom Dig tar Vi nu fram Själslig ro. Du behöver den vila detta ger Dig. Somliga tar fram det skådespel som förankrar Din själ inombords. Du äger kunskapen inom Dig. Du tar emot svärdet för att genomföra medveten tanke. Du erhåller kraft som inom Dig leder vägen Du vandrar. Se Din Storhet!

 

Närmre än så är Din medvetna plats för att ta emot och ge. Det Du har inom Dig ser Vi som den gåva som speglar alla! Tanken flyger och stillheten tar sin plats för att överföra Själens kraft. Inom Dig presenteras de budskap Du behöver. Ge Dig hän i denna kunskap. Närvaron tar fram Visheten och Du behöver ej ge efter längre. Som en Duva ser Vi din plats. Vingarna slår ut, och inom Dig sprider lugn och ljus genom källan in i Din Själ. Du är och förblir den varelse som träden hälsar, ljuset tar plats inom, och själens vackra fåglar tar plats i! Hälsade är alla för att närvara i detta ljus! Framtid ser Vi inom Dig för att Nutids medvetenhet ger Dåtida vibrationer.

Medveten tanke leder Dig!

 

Ur ljusets spegling

 

 

TACK!

Copyright Siljans Måsar Förlag © All Rights Reserved